楞严经常识网
标题

带拼音的楞严经全文

来源:楞严经常识网作者:李美怡时间:2019-05-24 18:10:58
在修行楞严经的时候,不仅要懂得经文中讲解的知识,也是要懂得楞严经的拼音的,只有自己从中学习到的知识越多,在修行的时候才能懂得经文中非常多的知识,修行的时间久了之后也就能然让自己对楞严经全文有更好的认知了,有时间的时候可以多看看楞严经讲解,能让自己感悟到更多的知识。

在修行楞严经的时候,不仅要懂得经文中讲解的知识,也是要懂得楞严经的拼音的,只有自己从中学习到的知识越多,在修行的时候才能懂得经文中非常多的知识,修行的时间久了之后也就能然让自己对楞严经全文有更好的认知了,有时间的时候可以多看看楞严经全文讲解,能让自己感悟到更多的知识。

带拼音的楞严经全文

tánɡ zhōnɡ tiān zhú shā mén bō là mì dì yì

唐 中 天 竺 沙 门 般 剌 密 谛 译

xiānɡ zàn

香 赞

lú xiānɡ zhà ruò.

炉 香 乍 爇。

fǎ jiè ménɡ xūn. zhū fó hǎi huì xī yáo wén.

法 界 蒙 熏。诸 佛 海 会 悉 遥 闻。

suí chù jié xiánɡ yún. chénɡ yì fānɡ yīn. zhū fó xiàn quán shēn.

随 处 结 祥 云。诚 意 方 殷。诸 佛 现 全 身。

nā mó xiānɡ yún ɡài pú sà mó hē sà

南 无 香 云 盖 菩 萨 摩 诃 萨(三 称)

nā mó běn shī shì jiā móu ní fó

南 无 本 师 释 迦 牟 尼 佛(三 称)

nā mó lénɡ yán huì shànɡ fó pú sà

南 无 楞 严 会 上 佛 菩 萨(三 称)

kāi jīnɡ jì

开 经 偈

wú shànɡ shèn shēn wēi miào fǎ. bǎi qiān wàn jié nán zāo yù.

无 上 甚 深 微 妙 法。百 千 万 劫 难 遭 遇。

wǒ jīn jiàn wén dé shòu chí. yuàn jiě rú lái zhēn shí yì.

我 今 见 闻 得 受 持。愿 解 如 来 真 实 义。

dà fó dǐnɡ rú lái mì yīn xiū zhènɡ liǎo yì zhū pú sà wàn hénɡ shǒu lénɡ yán jīnɡ juàn dì yī

大 佛 顶 如 来 密 因 修 证 了 义 诸 菩 萨 万 行 首 楞 严 经 卷 第 一

rú shì wǒ wén. yī shí. fó zài shì luó fá chénɡ. qí huán jīnɡ shè. yǔ dà bǐ qiū zhònɡ.

如 是 我 闻。一 时 佛 在 室 罗 筏 城。祇 桓 精 舍。与 大 比 丘 众。

qiān èr bǎi wǔ shí rén jù. jiē shì wú lòu. dà ā luó hàn. fó zǐ zhù chí. shàn chāo zhū yǒu.

千 二 百 五 十 人 俱。皆 是 无 漏。大 阿 罗 汉。佛 子 住 持。善 超 诸 有。

nénɡ yú ɡuó tǔ. chénɡ jiù wēi yí. cónɡ fó zhuǎn lún. miào kān yí zhǔ. yán jìnɡ pí ní.

能 于 国 土。成 就 威 仪。从 佛 转 轮。妙 堪 遗 嘱。严 净 毗 尼。

hónɡ fàn sān jiè. yìnɡ shēn wú liànɡ. dù tuō zhònɡ shēnɡ. bá jì wèi lái. yuè zhū chén lèi.

弘 范 三 界。应 身 无 量。度 脱 众 生。拔 济 未 来。越 诸 尘 累。

qí mínɡ yuē. dà zhì shè lì fú. mó hē mù jiān lián. mó hē jū chī luó. fù lóu nà mí duō luó ní zǐ.

其 名 曰。大 智 舍 利 弗。摩 诃 目 犍 连。摩 诃 拘 絺 罗。富 楼 那 弥 多 罗 尼 子。

xū pú tí. yōu bō ní shā tuó děnɡ. ér wéi shànɡ shǒu. fù yǒu wú liànɡ. pì zhī wú xué.

须 菩 提。优 波 尼 沙 陀 等。而 为 上 首。复 有 无 量。辟 支 无 学。

bìnɡ qí chū xīn. tónɡ lái fó suǒ. shǔ zhū bǐ qiū. xiū xià zì zì. shí fānɡ pú sà.

并 其 初 心。同 来 佛 所。属 诸 比 丘。休 夏 自 恣。十 方 菩 萨。

zī jué xīn yí. qīn fènɡ cí yán. jiānɡ qiú mì yì.

咨 决 心 疑。钦 奉 慈 严。将 求 密 义。

jí shí rú lái. fū zuò yàn ān. wèi zhū huì zhōnɡ. xuān shì shēn ào. fǎ yán qīnɡ zhònɡ. dé wèi cénɡ yǒu.

即 时 如 来。敷 座 宴 安。为 诸 会 中。宣 示 深 奥。法 筵 清 众。得 未 曾 有。

jiā línɡ xiān yīn. biàn shí fānɡ jiè. hénɡ shā pú sà. lái jù dào chǎnɡ. wén shū shī lì. ér wéi shànɡ shǒu.

迦 陵 仙 音。遍 十 方 界。恒 沙 菩 萨。来 聚 道 场。文 殊 师 利。而 为 上 首。

shí bō sī nì wánɡ. wèi qí fù wánɡ. huì rì yínɡ zhāi. qǐnɡ fó ɡōnɡ yè. zì yínɡ rú lái. ɡuǎnɡ shè zhēn xiū.

时 波 斯 匿 王。为 其 父 王。讳 日 营 斋。请 佛 宫 掖。自 迎 如 来。广 设 珍 羞。

wú shànɡ miào wèi. jiān fù qīn yán. zhū dà pú sà. chénɡ zhōnɡ fù yǒu. zhǎnɡ zhě jū shì. tónɡ shí fàn sēnɡ.

无 上 妙 味。兼 复 亲 延。诸 大 菩 萨。城 中 复 有。长 者 居 士。同 时 饭 僧。

zhù fó lái yìnɡ. fó chì wén shū. fēn lǐnɡ pú sà. jí ā luó hàn. yìnɡ zhū zhāi zhǔ. wéi yǒu ā nán.

伫 佛 来 应。佛 敕 文 殊。分 领 菩 萨。及 阿 罗 汉。应 诸 斋 主。唯 有 阿 难。

xiān shòu bié qǐnɡ. yuǎn yóu wèi huán. bù huánɡ sēnɡ cì. jì wú shànɡ zuò. jí ā shé lí. tú zhōnɡ dú ɡuī. qí rì wú ɡònɡ.

先 受 别 请。远 游 未 还。不 遑 僧 次。既 无 上 座。及 阿 阇 黎。途 中 独 归。其 日 无 供。

jí shí ā nán. zhí chí yìng qì. yú suǒ yóu chénɡ. cì dì xún qǐ. xīn zhōnɡ chū qiú. zuì hòu tán yuè.

即 时 阿 难。执 持 应 器。于 所 游 城。次 第 循 乞。心 中 初 求。最 后 檀 越。

yǐ wéi zhāi zhǔ. wú wèn jìnɡ huì. chà lì zūn xìnɡ. jí zhān tuó luó. fānɡ xínɡ děnɡ cí. bù zé wēi jiàn.

以 为 斋 主。无 问 净 秽。刹 利 尊 姓。及 旃 陀 罗。方 行 等 慈。不 择 微 贱。

fā yì yuán chénɡ. yī qiè zhònɡ shēnɡ. wú liànɡ ɡōnɡ dé.

发 意 圆 成。一 切 众 生。无 量 功 德。

ā nán yǐ zhī. rú lái shì zūn. hē xū pú tí. jí dà jiā shè. wéi ā luó hàn. xīn bù jūn pínɡ. qīn yǎnɡ rú lái.

阿 难 已 知。如 来 世 尊。诃 须 菩 提。及 大 迦 叶。为 阿 罗 汉。心 不 均 平。钦 仰 如 来。

kāi chǎn wú zhē. dù zhū yí bànɡ. jīnɡ bǐ chénɡ huánɡ. xú bù ɡuō mén. yán zhěnɡ wēi yí. sù ɡōnɡ zhāi fǎ.

开 阐 无 遮。度 诸 疑 谤。经 彼 城 隍。徐 步 郭 门。严 整 威 仪。肃 恭 斋 法。

ěr shí ā nán. yīn qǐ shí cì. jīnɡ lì yín shì. zāo dà huàn shù. mó dēnɡ qié nǚ. yǐ suō pí jiā luó.

尔 时 阿 难。因 乞 食 次。经 历 淫 室。遭 大 幻 术。摩 登 伽 女。以 娑 毗 迦 罗。

xiān fàn tiān zhòu. shè rù yín xí. yín ɡōnɡ fǔ mó. jiānɡ huǐ jiè tǐ. rú lái zhī bǐ. yín shù suǒ jiā.

先 梵 天 咒。摄 入 淫 席。淫 躬 抚 摩。将 毁 戒 体。如 来 知 彼。淫 术 所 加。

zhāi bì xuán ɡuī. wánɡ jí dà chén. zhǎnɡ zhě jū shì. jù lái suí fó. yuàn wén fǎ yào.

斋 毕 旋 归。王 及 大 臣。长 者 居 士。俱 来 随 佛。愿 闻 法 要。

yú shí shì zūn. dǐnɡ fànɡ bǎi bǎo. wú wèi ɡuānɡ mínɡ. ɡuānɡ zhōnɡ chū shēnɡ. qiān yè bǎo lián. yǒu fó huà shēn. jié jiā fū zuò.

于 时 世 尊。顶 放 百 宝。无 畏 光 明。光 中 出 生。千 叶 宝 莲。有 佛 化 身。结 跏 趺 坐。

xuān shuō shén zhòu. chì wén shū shī lì. jiānɡ zhòu wǎnɡ hù. è zhòu xiāo miè. tí jiǎnɡ ā nán. jí mó dēnɡ qié.

宣 说 神 咒。敕 文 殊 师 利。将 咒 往 护。恶 咒 销 灭。提 奖 阿 难。及 摩 登 伽。

ɡuī lái fó suǒ. ā nán jiàn fó. dǐnɡ lǐ bēi qì. hèn wú shǐ lái. yī xiànɡ duō wén. wèi quán dào lì.

归 来 佛 所。阿 难 见 佛。顶 礼 悲 泣。恨 无 始 来。一 向 多 闻。未 全 道 力。

yīn qín qǐ qǐnɡ. shí fānɡ rú lái. dé chénɡ pú tí. miào shē mó tā. sān mó chán nà. zuì chū fānɡ biàn.

殷 勤 启 请。十 方 如 来。得 成 菩 提。妙 奢 摩 他。三 摩 禅 那。最 初 方 便。

yú shí fù yǒu. hénɡ shā pú sà. jí zhū shí fānɡ. dà ā luó hàn. pì zhī fó děnɡ. jù yuàn lè wén.

于 时 复 有。恒 沙 菩 萨。及 诸 十 方。大 阿 罗 汉。辟 支 佛 等。俱 愿 乐 闻。

tuì zuò mò rán. chénɡ shòu shènɡ zhǐ. fó ɡào ā nán. rǔ wǒ tónɡ qì. qínɡ jūn tiān lún. dānɡ chū fā xīn.

退 坐 默 然。承 受 圣 旨。佛 告 阿 难。汝 我 同 气。情 均 天 伦。当 初 发 心。

yú wǒ fǎ zhōnɡ. jiàn hé shènɡ xiànɡ. dùn shě shì jiān. shēn zhònɡ ēn ài.

于 我 法 中。见 何 胜 相。顿 舍 世 间。深 重 恩 爱。

ā nán bái fó. wǒ jiàn rú lái. sān shí èr xiànɡ. shènɡ miào shū jué. xínɡ tǐ yìnɡ chè. yóu rú liú lí.

阿 难 白 佛。我 见 如 来。三 十 二 相。胜 妙 殊 绝。形 体 映 彻。犹 如 琉 璃。

chánɡ zì sī wéi. cǐ xiànɡ fēi shì. yù ài suǒ shēnɡ. hé yǐ ɡù. yù qì cū zhuó. xīnɡ sāo jiāo ɡòu.

常 自 思 惟。此 相 非 是。欲 爱 所 生。何 以 故。欲 气 粗 浊。腥 臊 交 遘。

nónɡ xuè zá luàn. bù nénɡ fā shēnɡ. shènɡ jìnɡ miào mínɡ. zǐ jīn ɡuānɡ jù. shì yǐ kě yǎnɡ. cónɡ fó tì luò.

脓 血 杂 乱。不 能 发 生。胜 净 妙 明。紫 金 光 聚。是 以 渴 仰。从 佛 剃 落。

fó yán. shàn zāi ā nán. rǔ děnɡ dānɡ zhī. yī qiè zhònɡ shēnɡ. cónɡ wú shǐ lái. shēnɡ sǐ xiānɡ xù. jiē yóu bù zhī.

佛 言。善 哉 阿 难。汝 等 当 知。一 切 众 生。从 无 始 来。生 死 相 续。皆 由 不 知。

chánɡ zhù zhēn xīn. xìnɡ jìnɡ mínɡ tǐ. yònɡ zhū wànɡ xiǎnɡ. cǐ xiǎnɡ bù zhēn. ɡù yǒu lún zhuǎn. rǔ jīn yù yán.

常 住 真 心。性 净 明 体。用 诸 妄 想。此 想 不 真。故 有 轮 转。汝 今 欲 研。

wú shànɡ pú tí. zhēn fā mínɡ xìnɡ. yīnɡ dānɡ zhí xīn. chóu wǒ suǒ wèn. shí fānɡ rú lái. tónɡ yī dào ɡù.

无 上 菩 提。真 发 明 性。应 当 直 心。酬 我 所 问。十 方 如 来。同 一 道 故。

chū lí shēnɡ sǐ. jiē yǐ zhí xīn. xīn yán zhí ɡù. rú shì nǎi zhì. zhōnɡ shǐ dì wèi. zhōnɡ jiān yǒnɡ wú. zhū wěi qū xiànɡ.

出 离 生 死。皆 以 直 心。心 言 直 故。如 是 乃 至。终 始 地 位。中 间 永 无。诸 委 曲 相。

ā nán. wǒ jīn wèn rǔ. dānɡ rǔ fā xīn. yuán yú rú lái. sān shí èr xiànɡ. jiānɡ hé suǒ jiàn. shuí wéi ài lè.

阿 难。我 今 问 汝。当 汝 发 心。缘 于 如 来。三 十 二 相。将 何 所 见。谁 为 爱 乐。

ā nán bái fó yán. shì zūn. rú shì ài lè. yònɡ wǒ xīn mù. yóu mù ɡuān jiàn. rú lái shènɡ xiànɡ. xīn shēnɡ ài lè.

阿 难 白 佛 言。世 尊。如 是 爱 乐。用 我 心 目。由 目 观 见。如 来 胜 相。心 生 爱 乐。

ɡù wǒ fā xīn. yuàn shě shēnɡ sǐ.

故 我 发 心。愿 舍 生 死。

fó ɡào ā nán. rú rǔ suǒ shuō. zhēn suǒ ài lè. yīn yú xīn mù. ruò bù shí zhī. xīn mù suǒ zài. zé bù nénɡ dé.

佛 告 阿 难。如 汝 所 说。真 所 爱 乐。因 于 心 目。若 不 识 知。心 目 所 在。则 不 能 得。

xiánɡ fú chén láo. pì rú ɡuó wánɡ. wéi zéi suǒ qīn. fā bīnɡ tǎo chú. shì bīnɡ yào dānɡ. zhī zéi suǒ zài.

降 伏 尘 劳。譬 如 国 王。为 贼 所 侵。发 兵 讨 除。是 兵 要 当。知 贼 所 在。

shǐ rǔ liú zhuǎn. xīn mù wéi jiù. wú jīn wèn rǔ. wéi xīn yǔ mù. jīn hé suǒ zài.

使 汝 流 转。心 目 为 咎。吾 今 问 汝。唯 心 与 目。今 何 所 在。

ā nán bái fó yán. shì zūn. yī qiè shì jiān. shí zhǒnɡ yì shēnɡ. tónɡ jiānɡ shí xīn. jū zài shēn nèi. zònɡ ɡuān rú lái.

阿 难 白 佛 言。世 尊。一 切 世 间。十 种 异 生。同 将 识 心。居 在 身 内。纵 观 如 来。

qīnɡ lián huā yǎn. yì zài fó miàn. wǒ jīn ɡuān cǐ. fú ɡēn sì chén. zhǐ zài wǒ miàn. rú shì shí xīn.

青 莲 华 眼。亦 在 佛 面。我 今 观 此。浮 根 四 尘。只 在 我 面。如 是 识 心。

shí jū shēn nèi. fó ɡào ā nán. rǔ jīn xiàn zuò. rú lái jiǎnɡ tánɡ. ɡuān qí tuó lín. jīn hé suǒ zài.

实 居 身 内。佛 告 阿 难。汝 今 现 坐。如 来 讲 堂。观 祇 陀 林。今 何 所 在。

shì zūn. cǐ dà chónɡ ɡé. qīnɡ jìnɡ jiǎnɡ tánɡ. zài jǐ ɡū yuán. jīn qí tuó lín. shí zài tánɡ wài.

世 尊。此 大 重 阁。清 净 讲 堂。在 给 孤 园。今 祇 陀 林。实 在 堂 外。

ā nán. rǔ jīn tánɡ zhōnɡ. xiān hé suǒ jiàn.

阿 难。汝 今 堂 中。先 何 所 见。

shì zūn. wǒ zài tánɡ zhōnɡ. xiān jiàn rú lái. cì ɡuān dà zhònɡ. rú shì wài wànɡ. fānɡ zhǔ lín yuán.

世 尊。我 在 堂 中。先 见 如 来。次 观 大 众。如 是 外 望。方 瞩 林 园。

ā nán. rǔ zhǔ lín yuán. yīn hé yǒu jiàn.

阿 难。汝 瞩 林 园。因 何 有 见。

shì zūn. cǐ dà jiǎnɡ tánɡ. hù yǒu kāi huò. ɡù wǒ zài tánɡ. dé yuǎn zhān jiàn.

世 尊。此 大 讲 堂。户 牖 开 豁。故 我 在 堂。得 远 瞻 见。

ěr shí shì zūn. zài dà zhònɡ zhōnɡ. shū jīn sè bì. mó ā nán dǐnɡ. ɡào shì ā nán. jí zhū dà zhònɡ.

尔 时 世 尊。在 大 众 中。舒 金 色 臂。摩 阿 难 顶。告 示 阿 难。及 诸 大 众。

yǒu sān mó tí. mínɡ dà fó dǐnɡ shǒu lénɡ yán wánɡ. jù zú wàn héng. shí fānɡ rú lái. yī mén chāo chū.

有 三 摩 提。名 大 佛 顶。首 楞 严 王。具 足 万 行。十 方 如 来。一 门 超 出。

miào zhuānɡ yán lù. rǔ jīn dì tīnɡ. ā nán dǐnɡ lǐ. fú shòu cí zhǐ.

妙 庄 严 路。汝 今 谛 听。阿 难 顶 礼。伏 受 慈 旨。

fó ɡào ā nán. rú rǔ suǒ yán. shēn zài jiǎnɡ tánɡ. hù yǒu kāi huò. yuǎn zhǔ lín yuán. yì yǒu zhònɡ shēnɡ. zài cǐ tánɡ zhōnɡ. bú jiàn rú lái. jiàn tánɡ wài zhě.

佛 告 阿 难。如 汝 所 言。身 在 讲 堂。户 牖 开 豁。远 瞩 林 园。亦 有 众 生。在 此 堂 中。不 见 如 来。见 堂 外 者。

ā nán dá yán. shì zūn. zài tánɡ bú jiàn rú lái. nénɡ jiàn lín quán. wú yǒu shì chù.

阿 难 答 言。世 尊 在 堂。不 见 如 来。能 见 林 泉。无 有 是 处。

ā nán. rǔ yì rú shì. rǔ zhī xīn línɡ. yī qiè mínɡ liǎo. ruò rǔ xiàn qián. suǒ mínɡ liǎo xīn. shí zài shēn nèi.

阿 难。汝 亦 如 是。汝 之 心 灵。一 切 明 了。若 汝 现 前。所 明 了 心。实 在 身 内。

ěr shí xiān hé. liǎo zhī nèi shēn. pō yǒu zhònɡ shēnɡ. xiān jiàn shēn zhōnɡ. hòu ɡuān wài wù. zònɡ bù nénɡ jiàn.

尔 时 先 合。了 知 内 身。颇 有 众 生。先 见 身 中。后 观 外 物。纵 不 能 见。

xīn ɡān pí wèi. zhǎo shēnɡ fà zhǎnɡ. jīn zhuàn mài yáo. chénɡ hé mínɡ liǎo. rú hé bù zhī. bì bú nèi zhī.

心 肝 脾 胃。爪 生 发 长。筋 转 脉 摇。诚 合 明 了。如 何 不 知。必 不 内 知。

yún hé zhī wài. shì ɡù yīnɡ zhī. rǔ yán jué liǎo. nénɡ zhī zhī xīn. zhù zài shēn nèi. wú yǒu shì chù.

云 何 知 外。是 故 应 知。汝 言 觉 了。能 知 之 心。住 在 身 内。无 有 是 处。

ā nán qǐ shǒu. ér bái fó yán. wǒ wén rú lái. rú shì fǎ yīn. wù zhī wǒ xīn. shí jū shēn wài.

阿 难 稽 首。而 白 佛 言。我 闻 如 来。如 是 法 音。悟 知 我 心。实 居 身 外。

suǒ yǐ zhě hé. pì rú dēnɡ ɡuānɡ. rán yú shì zhōnɡ. shì dēnɡ bì nénɡ. xiān zhào shì nèi. cónɡ qí shì mén.

所 以 者 何。譬 如 灯 光。燃 于 室 中。是 灯 必 能。先 照 室 内。从 其 室 门。

hòu jí tínɡ jì. yī qiè zhònɡ shēnɡ. bú jiàn shēn zhōnɡ. dú jiàn shēn wài. yì rú dēnɡ ɡuānɡ. jū zài shì wài.

后 及 庭 际。一 切 众 生。不 见 身 中。独 见 身 外。亦 如 灯 光。居 在 室 外。

bù nénɡ zhào shì. shì yì bì mínɡ. jiānɡ wú suǒ huò. tónɡ fó liǎo yì. dé wú wànɡ yé.

不 能 照 室。是 义 必 明。将 无 所 惑。同 佛 了 义。得 无 妄 耶。

fó ɡào ā nán. shì zhū bǐ qiū. shì lái cónɡ wǒ. shì luó fá chénɡ. xún qǐ tuán shí. ɡuī qí tuó lín.

佛 告 阿 难。是 诸 比 丘。适 来 从 我。室 罗 筏 城。循 乞 抟 食。归 祇 陀 林。

wǒ yǐ sù zhāi. rǔ ɡuān bǐ qiū. yī rén shí shí. zhū rén bǎo fǒu.

我 已 宿 斋。汝 观 比 丘。一 人 食 时。诸 人 饱 不。

ā nán dá yán. fǒu yě shì zūn. hé yǐ ɡù. shì zhū bǐ qiū. suī ā luó hàn. qū mìnɡ bù tónɡ. yún hé yī rén. nénɡ lìnɡ zhònɡ bǎo.

阿 难 答 言。不 也 世 尊。何 以 故。是 诸 比 丘。虽 阿 罗 汉。躯 命 不 同。云 何 一 人。能 令 众 饱。

fó ɡào ā nán. ruò rǔ jué liǎo. zhī jiàn zhī xīn. shí zài shēn wài. shēn xīn xiānɡ wài. zì bù xiānɡ ɡān. zé xīn suǒ zhī.

佛 告 阿 难。若 汝 觉 了。知 见 之 心。实 在 身 外。身 心 相 外。自 不 相 干。则 心 所 知。

shēn bù nénɡ jué. jué zài shēn jì. xīn bù nénɡ zhī. wǒ jīn shì rǔ. dōu luó mián shǒu. rǔ yǎn jiàn shí. xīn fēn bié fǒu.

身 不 能 觉。觉 在 身 际。心 不 能 知。我 今 示 汝。兜 罗 绵 手。汝 眼 见 时。心 分 别 不。

ā nán dá yán. rú shì shì zūn.

阿 难 答 言。如 是 世 尊。

fó ɡào ā nán. ruò xiānɡ zhī zhě. yún hé zài wài. shì ɡù yīnɡ zhī. rǔ yán jué liǎo. nénɡ zhī zhī xīn. zhù zài shēn wài. wú yǒu shì chù.

佛 告 阿 难。若 相 知 者。云 何 在 外。是 故 应 知。汝 言 觉 了。能 知 之 心。住 在 身 外。无 有 是 处。

ā nán bái fó yán. shì zūn. rú fó suǒ yán. bú jiàn nèi ɡù. bù jū shēn nèi. shēn xīn xiānɡ zhī.

阿 难 白 佛 言。世 尊。如 佛 所 言。不 见 内 故。不 居 身 内。身 心 相 知。

bù xiānɡ lí ɡù. bú zài shēn wài. wǒ jīn sī wéi. zhī zài yī chù. fó yán. chù jīn hé zài.

不 相 离 故。不 在 身 外。我 今 思 惟。知 在 一 处。佛 言。处 今 何 在。

ā nán yán. cǐ liǎo zhī xīn. jì bù zhī nèi. ér nénɡ jiàn wài. rú wǒ sī cǔn. qián fú ɡēn lǐ.

阿 难 言。此 了 知 心。既 不 知 内。而 能 见 外。如 我 思 忖。潜 伏 根 里。

yóu rú yǒu rén. qǔ liú lí wǎn. hé qí liǎnɡ yǎn. suī yǒu wù hé. ér bù liú ài. bǐ ɡēn suí jiàn.

犹 如 有 人。取 琉 璃 碗。合 其 两 眼。虽 有 物 合。而 不 留 碍。彼 根 随 见。

suí jí fēn bié. rán wǒ jué liǎo. nénɡ zhī zhī xīn. bú jiàn nèi zhě. wéi zài ɡēn ɡù. fēn mínɡ zhǔ wài. wú zhànɡ ài zhě. qián ɡēn nèi ɡù.

随 即 分 别。然 我 觉 了。能 知 之 心。不 见 内 者。为 在 根 故。分 明 瞩 外。无 障 碍 者。潜 根 内 故。

fó ɡào ā nán. rú rǔ suǒ yán. qián ɡēn nèi zhě. yóu rú liú lí. bǐ rén dānɡ yǐ. liú lí lónɡ yǎn. dānɡ jiàn shān hé. jiàn liú lí fǒu.

佛 告 阿 难。如 汝 所 言。潜 根 内 者。犹 如 琉 璃。彼 人 当 以。琉 璃 笼 眼。当 见 山 河 见。琉 璃 不。

rú shì shì zūn. shì rén dānɡ yǐ. liú lí lónɡ yǎn. shí jiàn liú lí.

如 是 世 尊。是 人 当 以。琉 璃 笼 眼。实 见 琉 璃。

fó ɡào ā nán. rǔ xīn ruò tónɡ. liú lí hé zhě. dānɡ jiàn shān hé. hé bú jiàn yǎn. ruò jiàn yǎn zhě.

佛 告 阿 难。汝 心 若 同。琉 璃 合 者。当 见 山 河。何 不 见 眼。若 见 眼 者。

yǎn jí tónɡ jìnɡ. bù dé chénɡ suí. ruò bù nénɡ jiàn. yún hé shuō yán. cǐ liǎo zhī xīn. qián zài ɡēn nèi.

眼 即 同 境。不 得 成 随。若 不 能 见。云 何 说 言。此 了 知 心。潜 在 根 内。

rú liú lí hé. shì ɡù yīnɡ zhī. rǔ yán jué liǎo. nénɡ zhī zhī xīn. qián fú ɡēn lǐ. rú liú lí hé. wú yǒu shì chù.

如 琉 璃 合。是 故 应 知。汝 言 觉 了。能 知 之 心。潜 伏 根 里。如 琉 璃 合。无 有 是 处。

ā nán bái fó yán. shì zūn. wǒ jīn yòu zuò. rú shì sī wéi. shì zhònɡ shēnɡ shēn. fǔ zànɡ zài zhōnɡ. qiào xué jū wài. yǒu zànɡ zé àn.

阿 难 白 佛 言。世 尊。我 今 又 作。如 是 思 惟。是 众 生 身。腑 藏 在 中。窍 穴 居 外。有 藏 则 暗。

yǒu qiào zé mínɡ. jīn wǒ duì fó. kāi yǎn jiàn mínɡ. mínɡ wéi jiàn wài. bì yǎn jiàn àn. mínɡ wéi jiàn nèi. shì yì yún hé.

有 窍 则 明。今 我 对 佛。开 眼 见 明。名 为 见 外。闭 眼 见 暗。名 为 见 内。是 义 云 何。

fó ɡào ā nán. rǔ dānɡ bì yǎn. jiàn àn zhī shí. cǐ àn jìnɡ jiè. wéi yú yǎn duì. wéi bú duì yǎn. ruò yú yǎn duì. àn zài yǎn qián.

佛 告 阿 难。汝 当 闭 眼。见 暗 之 时。此 暗 境 界。为 与 眼 对。为 不 对 眼。若 与 眼 对。暗 在 眼 前。

yún hé chénɡ nèi. ruò chénɡ nèi zhě. jū àn shì zhōnɡ. wú rì yuè dēnɡ. cǐ shì àn zhōnɡ. jiē rǔ jiāo fǔ. ruò bú duì zhě. yún hé chénɡ jiàn.

云 何 成 内。若 成 内 者。居 暗 室 中。无 日 月 灯。此 室 暗 中。皆 汝 焦 腑。若 不 对 者。云 何 成 见。

ruò lí wài jiàn. nèi duì suǒ chénɡ. hé yǎn jiàn àn. mínɡ wéi shēn zhōnɡ. kāi yǎn jiàn mínɡ. hé bú jiàn miàn.

若 离 外 见。内 对 所 成。合 眼 见 暗。名 为 身 中。开 眼 见 明。何 不 见 面。

ruò bú jiàn miàn. nèi duì bù chénɡ. jiàn miàn ruò chénɡ. cǐ liǎo zhī xīn. jí yǔ yǎn ɡēn. nǎi zài xū kōnɡ.

若 不 见 面。内 对 不 成。见 面 若 成。此 了 知 心。及 与 眼 根。乃 在 虚 空。

hé chénɡ zài nèi. ruò zài xū kōnɡ. zì fēi rǔ tǐ. jí yīnɡ rú lái. jīn jiàn rǔ miàn. yì shì rǔ shēn.

何 成 在 内。若 在 虚 空。自 非 汝 体。即 应 如 来。今 见 汝 面。亦 是 汝 身。

rǔ yǎn yǐ zhī. shēn hé fēi jué. bì rǔ zhí yán. shēn yǎn liǎnɡ jué. yīnɡ yǒu èr zhī. jí rǔ yī shēn.

汝 眼 已 知。身 合 非 觉。必 汝 执 言。身 眼 两 觉。应 有 二 知。即 汝 一 身。

yīnɡ chénɡ liǎnɡ fó. shì ɡù yīnɡ zhī. rǔ yán jiàn àn. mínɡ jiàn nèi zhě. wú yǒu shì chù.

应 成 两 佛。是 故 应 知。汝 言 见 暗。名 见 内 者。无 有 是 处。

ā nán yán. wǒ chánɡ wén fó. kāi shì sì zhònɡ. yóu xīn shēnɡ ɡù. zhǒnɡ zhǒnɡ fǎ shēnɡ. yóu fǎ shēnɡ ɡù. zhǒnɡ zhǒnɡ xīn shēnɡ.

阿 难 言。我 常 闻 佛。开 示 四 众。由 心 生 故。种 种 法 生。由 法 生 故。种 种 心 生。

wǒ jīn sī wéi. jí sī wéi tǐ. shí wǒ xīn xìnɡ. suí suǒ hé chù. xīn zé suí yǒu. yì fēi nèi wài. zhōnɡ jiān sān chù.

我 今 思 惟。即 思 惟 体。实 我 心 性。随 所 合 处。心 则 随 有。亦 非 内 外。中 间 三 处。

fó ɡào ā nán. rǔ jīn shuō yán. yóu fǎ shēnɡ ɡù. zhǒnɡ zhǒnɡ xīn shēnɡ. suí suǒ hé chù. xīn suí yǒu zhě.

佛 告 阿 难。汝 今 说 言。由 法 生 故。种 种 心 生。随 所 合 处。心 随 有 者。

shì xīn wú tǐ. zé wú suǒ hé. ruò wú yǒu tǐ. ér nénɡ hé zhě. zé shí jiǔ jiè. yīn qī chén hé.

是 心 无 体。则 无 所 合。若 无 有 体。而 能 合 者。则 十 九 界。因 七 尘 合。

shì yì bù rán. ruò yǒu tǐ zhě. rú rǔ yǐ shǒu. zì zhì qí tǐ. rǔ suǒ zhī xīn. wéi fù nèi chū.

是 义 不 然。若 有 体 者。如 汝 以 手。自 挃 其 体。汝 所 知 心。为 复 内 出。

wéi cónɡ wài rù. ruò fù nèi chū. huán jiàn shēn zhōnɡ. ruò cónɡ wài lái. xiān hé jiàn miàn.

为 从 外 入。若 复 内 出。还 见 身 中。若 从 外 来。先 合 见 面。

ā nán yán. jiàn shì qí yǎn. xīn zhī fēi yǎn. wéi jiàn fēi yì.

阿 难 言。见 是 其 眼。心 知 非 眼。为 见 非 义。

fó yán. ruò yǎn nénɡ jiàn. rǔ zài shì zhōnɡ. mén nénɡ jiàn fǒu. zé zhū yǐ sǐ. shànɡ yǒu yǎn cún. yīnɡ jiē jiàn wù. ruò jiàn wù zhě. yún hé mínɡ sǐ.

佛 言。若 眼 能 见。汝 在 室 中。门 能 见 不。则 诸 已 死。尚 有 眼 存。应 皆 见 物。若 见 物 者。云 何 名 死。

ā nán. yòu rǔ jué liǎo. nénɡ zhī zhī xīn. ruò bì yǒu tǐ. wéi fù yī tǐ. wéi yǒu duō tǐ. jīn zài rǔ shēn. wéi fù biàn tǐ. wéi bú biàn tǐ.

阿 难。又 汝 觉 了。能 知 之 心。若 必 有 体。为 复 一 体。为 有 多 体。今 在 汝 身。为 复 遍 体。为 不 遍 体。

ruò yī tǐ zhě. zé rǔ yǐ shǒu. zhì yī zhī shí. sì zhī yīnɡ jué. ruò xián jué zhě. zhì yīnɡ wú zài.

若 一 体 者。则 汝 以 手。挃 一 肢 时。四 肢 应 觉。若 咸 觉 者。挃 应 无 在。

ruò zhì yǒu suǒ. zé rǔ yī tǐ. zì bù nénɡ chénɡ. ruò duō tǐ zhě. zé chénɡ duō rén. hé tǐ wéi rǔ.

若 挃 有 所。则 汝 一 体。自 不 能 成。若 多 体 者。则 成 多 人。何 体 为 汝。

ruò biàn tǐ zhě. tónɡ qián suǒ zhì. ruò bú biàn zhě. dānɡ rǔ chù tóu. yì chù qí zú. tóu yǒu suǒ jué.

若 遍 体 者。同 前 所 挃。若 不 遍 者。当 汝 触 头。亦 触 其 足。头 有 所 觉。

zú yīnɡ wú zhī. jīn rǔ bù rán. shì ɡù yīnɡ zhī. suí suǒ hé chù. xīn zé suí yǒu. wú yǒu shì chù.

足 应 无 知。今 汝 不 然。是 故 应 知。随 所 合 处。心 则 随 有。无 有 是 处。

ā nán bái fó yán. shì zūn. wǒ yì wén fó. yǔ wén shū děnɡ. zhū fǎ wánɡ zǐ. tán shí xiànɡ shí. shì zūn yì yán.

阿 难 白 佛 言。世 尊。我 亦 闻 佛。与 文 殊 等。诸 法 王 子。谈 实 相 时。世 尊 亦 言。

xīn bú zài nèi. yì bú zài wài. rú wǒ sī wéi. nèi wú suǒ jiàn. wài bù xiānɡ zhī. nèi wú zhī ɡù. zài nèi bù chénɡ.

心 不 在 内。亦 不 在 外。如 我 思 惟。内 无 所 见。外 不 相 知。内 无 知 故。在 内 不 成。

shēn xīn xiānɡ zhī. zài wài fēi yì. jīn xiānɡ zhī ɡù. fù nèi wú jiàn. dānɡ zài zhōnɡ jiān.

身 心 相 知。在 外 非 义。今 相 知 故。复 内 无 见。当 在 中 间。

fó yán. rǔ yán zhōnɡ jiān. zhōnɡ bì bù mí. fēi wú suǒ zài. jīn rǔ tuī zhōnɡ. zhōnɡ hé wéi zài. wéi fù zài chù.

佛 言。汝 言 中 间。中 必 不 迷。非 无 所 在。今 汝 推 中。中 何 为 在。为 复 在 处。

wéi dānɡ zài shēn. ruò zài shēn zhě. zài biān fēi zhōnɡ. zài zhōnɡ tónɡ nèi. ruò zài chù zhě. wéi yǒu suǒ biǎo.

为 当 在 身。若 在 身 者。在 边 非 中。在 中 同 内。若 在 处 者。为 有 所 表。

wéi wú suǒ biǎo. wú biǎo tónɡ wú. biǎo zé wú dìnɡ. hé yǐ ɡù. rú rén yǐ biǎo. biǎo wéi zhōnɡ shí.

为 无 所 表。无 表 同 无。表 则 无 定。何 以 故。如 人 以 表。表 为 中 时。

dōnɡ kàn zé xī. nán ɡuān chénɡ běi. biǎo tǐ jì hùn. xīn yīnɡ zá luàn.

东 看 则 西。南 观 成 北。表 体 既 混。心 应 杂 乱。

ā nán yán. wǒ suǒ shuō zhōnɡ. fēi cǐ èr zhǒnɡ. rú shì zūn yán. yǎn sè wéi yuán. shēnɡ yú yǎn shí. yǎn yǒu fēn bié. sè chén wú zhī.

阿 难 言。我 所 说 中。非 此 二 种。如 世 尊 言。眼 色 为 缘。生 于 眼 识。眼 有 分 别。色 尘 无 知。

shí shēnɡ qí zhōnɡ. zé wéi xīn zài. fó yán. rǔ xīn ruò zài. ɡēn chén zhī zhōnɡ. cǐ zhī xīn tǐ. wéi fù jiān èr. wéi bù jiān èr.

识 生 其 中。则 为 心 在。佛 言。汝 心 若 在。根 尘 之 中。此 之 心 体。为 复 兼 二。为 不 兼 二。

ruò jiān èr zhě. wù tǐ zá luàn. wù fēi tǐ zhī. chénɡ dí liǎnɡ lì. yún hé wéi zhōnɡ. jiān èr bù chénɡ.

若 兼 二 者。物 体 杂 乱。物 非 体 知。成 敌 两 立。云 何 为 中。兼 二 不 成。

fēi zhī bù zhī. jí wú tǐ xìnɡ. zhōnɡ hé wéi xiànɡ. shì ɡù yīnɡ zhī. dānɡ zài zhōnɡ jiān. wú yǒu shì chù.

非 知 不 知。即 无 体 性。中 何 为 相。是 故 应 知。当 在 中 间。无 有 是 处。

ā nán bái fó yán. shì zūn. wǒ xī jiàn fó. yǔ dà mù lián. xū pú tí. fù lóu nà. shè lì fú. sì dà dì zǐ.

阿 难 白 佛 言。世 尊。我 昔 见 佛。与 大 目 连。须 菩 提。富 楼 那。舍 利 弗。四 大 弟 子。

ɡònɡ zhuǎn fǎ lún. chánɡ yán. jué zhī fēn bié xīn xìnɡ. jì bú zài nèi. yì bú zài wài. bú zài zhōnɡ jiān. jù wú suǒ zài.

共 转 法 轮。常 言。觉 知 分 别 心 性。既 不 在 内。亦 不 在 外。不 在 中 间。俱 无 所 在。

yī qiè wú zhuó. mínɡ zhī wéi xīn. zé wǒ wú zhuó. mínɡ wéi xīn fǒu.

一 切 无 著。名 之 为 心。则 我 无 著。名 为 心 不。

fó ɡào ā nán. rǔ yán jué zhī. fēn bié xīn xìnɡ. jù wú zài zhě. shì jiān xū kōnɡ. shuǐ lù fēi xínɡ. zhū suǒ wù xiànɡ. mínɡ wéi yī qiè.

佛 告 阿 难。汝 言 觉 知。分 别 心 性。俱 无 在 者。世 间 虚 空。水 陆 飞 行。诸 所 物 象。名 为 一 切。

rǔ bù zhuó zhě. wéi zài wéi wú. wú zé tónɡ yú. ɡuī máo tù jiǎo. yún hé bù zhuó. yǒu bù zhuó zhě. bù kě mínɡ wú. wú xiànɡ zé wú.

汝 不 著 者。为 在 为 无。无 则 同 于。龟 毛 兔 角。云 何 不 著。有 不 著 者。不 可 名 无。无 相 则 无。

fēi wú zé xiànɡ. xiànɡ yǒu zé zài. yún hé wú zhuó. shì ɡù yīnɡ zhī. yī qiè wú zhuó. mínɡ jué zhī xīn. wú yǒu shì chù.

非 无 则 相。相 有 则 在。云 何 无 著。是 故 应 知。一 切 无 著。名 觉 知 心。无 有 是 处。

ěr shí ā nán. zài dà zhònɡ zhōnɡ. jí cónɡ zuò qǐ. piān tǎn yòu jiān. yòu xī zhuó dì. hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ. ér bái fó yán.

尔 时 阿 难。在 大 众 中。即 从 座 起。偏 袒 右 肩。右 膝 著 地。合 掌 恭 敬。而 白 佛 言。

wǒ shì rú lái. zuì xiǎo zhī dì. ménɡ fó cí ài. suī jīn chū jiā. yóu shì jiāo lián. suǒ yǐ duō wén. wèi dé wú lòu.

我 是 如 来。最 小 之 弟。蒙 佛 慈 爱。虽 今 出 家。犹 恃 憍 怜。所 以 多 闻。未 得 无 漏。

bù nénɡ zhé fú. suō pí luó zhòu. wéi bǐ suǒ zhuǎn. nì yú yín shè. dānɡ yóu bù zhī. zhēn jì suǒ yì. wéi yuàn shì zūn.

不 能 折 伏。娑 毗 罗 咒。为 彼 所 转。溺 于 淫 舍。当 由 不 知。真 际 所 诣。惟 愿 世 尊。

dà cí āi mǐn. kāi shì wǒ děnɡ. shē mó tā lù. lìnɡ zhū chǎn tí. huī mí lì chē. zuò shì yǔ yǐ. wǔ tǐ tóu dì.

大 慈 哀 愍。开 示 我 等。奢 摩 他 路。令 诸 阐 提。隳 弥 戾 车。作 是 语 已。五 体 投 地。

jí zhū dà zhònɡ. qīnɡ kě qiáo zhù. qīn wén shì huì.

及 诸 大 众。倾 渴 翘 伫。钦 闻 示 诲。

ěr shí shì zūn. cónɡ qí miàn mén. fànɡ zhǒnɡ zhǒnɡ ɡuānɡ. qí ɡuānɡ huǎnɡ yào. rú bǎi qiān rì. pǔ fó shì jiè.

尔 时 世 尊。从 其 面 门。放 种 种 光。其 光 晃 耀。如 百 千 日。普 佛 世 界。

liù zhǒnɡ zhèn dònɡ. rú shì shí fānɡ. wēi chén ɡuó tǔ. yī shí kāi xiàn. fó zhī wēi shén. lìnɡ zhū shì jiè.

六 种 震 动。如 是 十 方。微 尘 国 土。一 时 开 现。佛 之 威 神。令 诸 世 界。

hé chénɡ yī jiè. qí shì jiè zhōnɡ. suǒ yǒu yī qiè. zhū dà pú sà. jiē zhù běn ɡuó. hé zhǎnɡ chénɡ tīnɡ.

合 成 一 界。其 世 界 中。所 有 一 切。诸 大 菩 萨。皆 住 本 国。合 掌 承 听。

fó ɡào ā nán. yī qiè zhònɡ shēnɡ. cónɡ wú shǐ lái. zhǒnɡ zhǒnɡ diān dǎo. yè zhǒnɡ zì rán. rú è chā jù.

佛 告 阿 难。一 切 众 生。从 无 始 来。种 种 颠 倒。业 种 自 然。如 恶 叉 聚。

zhū xiū xínɡ rén. bù nénɡ dé chénɡ. wú shànɡ pú tí. nǎi zhì bié chénɡ. shēnɡ wén yuán jué. jí chénɡ wài dào.

诸 修 行 人。不 能 得 成。无 上 菩 提。乃 至 别 成。声 闻 缘 觉。及 成 外 道。

zhū tiān mó wánɡ. jí mó juàn shǔ. jiē yóu bù zhī. èr zhǒnɡ ɡēn běn. cuò luàn xiū xí. yóu rú zhǔ shā.

诸 天 魔 王。及 魔 眷 属。皆 由 不 知。二 种 根 本。错 乱 修 习。犹 如 煮 沙。

yù chénɡ jiā zhuàn. zònɡ jīnɡ chén jié. zhōnɡ bù nénɡ dé.

欲 成 嘉 馔。纵 经 尘 劫。终 不 能 得。

yún hé èr zhǒnɡ. ā nán. yī zhě. wú shǐ shēnɡ sǐ ɡēn běn. zé rǔ jīn zhě. yǔ zhū zhònɡ shēnɡ. yònɡ pān yuán xīn. wéi zì xìnɡ zhě.

云 何 二 种。阿 难。一 者。无 始 生 死 根 本。则 汝 今 者。与 诸 众 生。用 攀 缘 心。为 自 性 者。

èr zhě. wú shǐ pú tí niè pán. yuán qīnɡ jìnɡ tǐ. zé rǔ jīn zhě. shí jīnɡ yuán mínɡ. nénɡ shēnɡ zhū yuán.

二 者。无 始 菩 提 涅 槃。元 清 净 体。则 汝 今 者。识 精 元 明。能 生 诸 缘。

yuán suǒ yí zhě. yóu zhū zhònɡ shēnɡ. yí cǐ běn mínɡ. suī zhōnɡ rì xínɡ. ér bú zì jué. wǎnɡ rù zhū cù.

缘 所 遗 者。由 诸 众 生。遗 此 本 明。虽 终 日 行。而 不 自 觉。枉 入 诸 趣。

ā nán. rǔ jīn yù zhī. shē mó tā lù. yuàn chū shēnɡ sǐ. jīn fù wèn rǔ. jí shí rú lái. jǔ jīn sè bì. qū wǔ lún zhǐ. yǔ ā nán yán. rǔ jīn jiàn fǒu.

阿 难。汝 今 欲 知。奢 摩 他 路。愿 出 生 死。今 复 问 汝。即 时 如 来。举 金 色 臂。屈 五 轮 指。语 阿 难 言。汝 今 见 不。

ā nán yán jiàn. fó yán. rǔ hé suǒ jiàn. ā nán yán. wǒ jiàn rú lái. jǔ bì qū zhǐ. wéi ɡuānɡ mínɡ quán. yào wǒ xīn mù.

阿 难 言 见。佛 言。汝 何 所 见。阿 难 言。我 见 如 来。举 臂 屈 指。为 光 明 拳。曜 我 心 目。

fó yán. rǔ jiānɡ shuí jiàn. ā nán yán. wǒ yǔ dà zhònɡ. tónɡ jiānɡ yǎn jiàn. fó ɡào ā nán. rǔ jīn dá wǒ.

佛 言。汝 将 谁 见。阿 难 言。我 与 大 众。同 将 眼 见。佛 告 阿 难。汝 今 答 我。

rú lái qū zhǐ. wéi ɡuānɡ mínɡ quán. yào rǔ xīn mù. rǔ mù kě jiàn. yǐ hé wéi xīn. dānɡ wǒ quán yào.

如 来 屈 指。为 光 明 拳。曜 汝 心 目。汝 目 可 见。以 何 为 心。当 我 拳 曜。

ā nán yán. rú lái xiàn jīn. zhēnɡ xīn suǒ zài. ér wǒ yǐ xīn. tuī qiónɡ xún zhú. jí nénɡ tuī zhě. wǒ jiānɡ wéi xīn.

阿 难 言。如 来 现 今。征 心 所 在。而 我 以 心。推 穷 寻 逐。即 能 推 者。我 将 为 心。

fó yán. duō. ā nán. cǐ fēi rǔ xīn. ā nán jué rán. bì zuò hé zhǎnɡ. qǐ lì bái fó. cǐ fēi wǒ xīn. dānɡ mínɡ hé děnɡ.

佛 言 咄。阿 难。此 非 汝 心。阿 难 矍 然。避 座 合 掌。起 立 白 佛。此 非 我 心。当 名 何 等。

fó ɡào ā nán. cǐ shì qián chén. xū wànɡ xiànɡ xiǎnɡ. huò rǔ zhēn xìnɡ. yóu rǔ wú shǐ. zhì yú jīn shēnɡ. rèn zéi wéi zǐ. shī rǔ yuán chánɡ. ɡù shòu lún zhuǎn.

佛 告 阿 难。此 是 前 尘。虚 妄 相 想。惑 汝 真 性。由 汝 无 始。至 于 今 生。认 贼 为 子。失 汝 元 常。故 受 轮 转。

ā nán bái fó yán. shì zūn. wǒ fó chǒnɡ dì. xīn ài fó ɡù. lìnɡ wǒ chū jiā. wǒ xīn hé dú. ɡònɡ yǎnɡ rú lái.

阿 难 白 佛 言。世 尊。我 佛 宠 弟。心 爱 佛 故。令 我 出 家。我 心 何 独。供 养 如 来。

nǎi zhì biàn lì. hénɡ shā ɡuó tǔ. chénɡ shì zhū fó. jí shàn zhī shí. fā dà yǒnɡ měnɡ. xínɡ zhū yī qiè.

乃 至 遍 历。恒 沙 国 土。承 事 诸 佛。及 善 知 识。发 大 勇 猛。行 诸 一 切。

nán xínɡ fǎ shì. jiē yònɡ cǐ xīn. zònɡ lìnɡ bànɡ fǎ. yǒnɡ tuì shàn ɡēn. yì yīn cǐ xīn. ruò cǐ fā mínɡ.

难 行 法 事。皆 用 此 心。纵 令 谤 法。永 退 善 根。亦 因 此 心。若 此 发 明。

bú shi xīn zhě. wǒ nǎi wú xīn. tónɡ zhū tǔ mù. lí cǐ jué zhī. ɡènɡ wú suǒ yǒu. yún hé rú lái.

不 是 心 者。我 乃 无 心。同 诸 土 木。离 此 觉 知。更 无 所 有。云 何 如 来。

shuō cǐ fēi xīn. wǒ shí jīnɡ bù. jiān cǐ dà zhònɡ. wú bù yí huò. wéi chuí dà bēi. kāi shì wèi wù.

说 此 非 心。我 实 惊 怖。兼 此 大 众。无 不 疑 惑。惟 垂 大 悲。开 示 未 悟。

ěr shí shì zūn. kāi shì ā nán. jí zhū dà zhònɡ. yù lìnɡ xīn rù. wú shēnɡ fǎ rěn. yú shī zǐ zuò. mó ā nán dǐnɡ. ér ɡào zhī yán. rú lái chánɡ shuō. zhū fǎ suǒ shēnɡ. wéi xīn suǒ xiàn. yī qiè yīn ɡuǒ. shì jiè wēi chén. yīn xīn chénɡ tǐ. ā nán. ruò zhū shì jiè. yī qiè suǒ yǒu. qí zhōnɡ nǎi zhì. cǎo yè lǚ jié. jié qí ɡēn yuán. xián yǒu tǐ xìnɡ. zònɡ lìnɡ xū kōnɡ. yì yǒu mínɡ mào. hé kuànɡ qīnɡ jìnɡ. miào jìnɡ mínɡ xīn. xìnɡ yī qiè xīn. ér zì wú tǐ.

尔 时 世 尊 开 示 阿 难 及 诸 大 众 欲 令 心 入 无 生 法 忍 于 师 子 座 摩 阿 难 顶 而 告 之 言 如 来 常 说 诸 法 所 生 唯 心 所 现 一 切 因 果 世 界 微 尘 因 心 成 体 阿 难 若 诸 世 界 一 切 所 有 其 中 乃 至 草 叶 缕 结 诘 其 根 元 咸 有 体 性 纵 令 虚 空 亦 有 名 貌 何 况 清 净 妙 净 明 心 性 一 切 心 而 自 无 体

ruò rǔ zhí lìn. fēn bié jué ɡuān. suǒ liǎo zhī xìnɡ. bì wéi xīn zhě. cǐ xīn jí yīnɡ. lí zhū yī qiè. sè xiānɡ wèi chù. zhū chén shì yè. bié yǒu quán xìnɡ. rú rǔ jīn zhě. chénɡ tīnɡ wǒ fǎ. cǐ zé yīn shēnɡ. ér yǒu fēn bié. zònɡ miè yī qiè. jiàn wén jué zhī. nèi shǒu yōu xián. yóu wéi fǎ chén. fēn bié yǐnɡ shì.

若 汝 执 吝 分 别 觉 观 所 了 知 性 必 为 心 者 此 心 即 应 离 诸 一 切 色 香 味 触 诸 尘 事 业 别 有 全 性 如 汝 今 者 承 听 我 法 此 则 因 声 而 有 分 别 纵 灭 一 切 见 闻 觉 知 内 守 幽 闲 犹 为 法 尘 分 别 影 事

wǒ fēi chì rǔ. zhí wéi fēi xīn. dàn rǔ yú xīn. wēi xì chuǎi mó. ruò lí qián chén. yǒu fēn bié xìnɡ. jí zhēn rǔ xīn. ruò fēn bié xìnɡ. lí chén wú tǐ. sī zé qián chén. fēn bié yǐnɡ shì. chén fēi chánɡ zhù. ruò biàn miè shí. cǐ xīn zé tónɡ. ɡuī máo tù jiǎo. zé rǔ fǎ shēn. tónɡ yú duàn miè. qí shuí xiū zhènɡ. wú shēnɡ fǎ rěn.

我 非 敕 汝 执 为 非 心 但 汝 于 心 微 细 揣 摩 若 离 前 尘 有 分 别 性 即 真 汝 心 若 分 别 性 离 尘 无 体 斯 则 前 尘 分 别 影 事 尘 非 常 住 若 变 灭 时 此 心 则 同 龟 毛 兔 角 则 汝 法 身 同 于 断 灭 其 谁 修 证 无 生 法 忍

jí shí ā nán. yǔ zhū dà zhònɡ. mò rán zì shī. fó ɡào ā nán. shì jiān yī qiè. zhū xiū xué rén. xiàn qián suī chénɡ. jiǔ cì dì dìnɡ. bù dé lòu jìn. chénɡ ā luó hàn. jiē yóu zhí cǐ. shēnɡ sǐ wànɡ xiǎnɡ. wù wéi zhēn shí. shì ɡù rǔ jīn. suī dé duō wén. bù chénɡ shènɡ ɡuǒ.

即 时 阿 难 与 诸 大 众 默 然 自 失 佛 告 阿 难 世 间 一 切 诸 修 学 人 现 前 虽 成 九 次 第 定 不 得 漏 尽 成 阿 罗 汉 皆 由 执 此 生 死 妄 想 误 为 真 实 是 故 汝 今 虽 得 多 闻 不 成 圣 果

ā nán wén yǐ. chónɡ fù bēi lèi. wǔ tǐ tóu dì. chánɡ ɡuì hé zhǎnɡ. ér bái fó yán. zì wǒ cónɡ fó. fā xīn chū jiā. shì fó wēi shén. chánɡ zì sī wéi. wú láo wǒ xiū. jiānɡ wèi rú lái. huì wǒ sān mèi. bù zhī shēn xīn. běn bù xiānɡ dài. shī wǒ běn xīn. suī shēn chū jiā. xīn bú rù dào. pì rú qiónɡ zǐ. shě fù táo shì.

阿 难 闻 已 重 复 悲 泪 五 体 投 地 长 跪 合 掌 而 白 佛 言 自 我 从 佛 发 心 出 家 恃 佛 威 神 常 自 思 惟 无 劳 我 修 将 谓 如 来 惠 我 三 昧 不 知 身 心 本 不 相 代 失 我 本 心 虽 身 出 家 心 不 入 道 譬 如 穷 子 舍 父 逃 逝

jīn rì nǎi zhī. suī yǒu duō wén. ruò bù xiū xínɡ. yǔ bù wén děnɡ. rú rén shuō shí. zhōnɡ bù nénɡ bǎo. shì zūn. wǒ děnɡ jīn zhě. èr zhànɡ suǒ chán. liánɡ yóu bù zhī. jì chánɡ xīn xìnɡ. wéi yuàn rú lái. āi mǐn qiónɡ lù. fā miào mínɡ xīn. kāi wǒ dào yǎn.

今 日 乃 知 虽 有 多 闻 若 不 修 行 与 不 闻 等 如 人 说 食 终 不 能 饱 世 尊 我 等 今 者 二 障 所 缠 良 由 不 知 寂 常 心 性 惟 愿 如 来 哀 愍 穷 露 发 妙 明 心 开 我 道 眼

jí shí rú lái. cónɡ xiōnɡ wàn zì. yǒnɡ chū bǎo ɡuānɡ. qí ɡuānɡ huǎnɡ yù. yǒu bǎi qiān sè. shí fānɡ wēi chén. pǔ fó shì jiè. yī shí zhōu biàn. biàn ɡuàn shí fānɡ. suǒ yǒu bǎo chà. zhū rú lái dǐnɡ. xuán zhì ā nán. jí zhū dà zhònɡ. ɡào ā nán yán. wú jīn wèi rǔ. jiàn dà fǎ chuánɡ. yì lìnɡ shí fānɡ. yī qiè zhònɡ shēnɡ. huò miào wēi mì. xìnɡ jìnɡ mínɡ xīn. dé qīnɡ jìnɡ yǎn.

即 时 如 来 从 胸 卍 字 涌 出 宝 光 其 光 晃 昱 有 百 千 色 十 方 微 尘 普 佛 世 界 一 时 周 遍 遍 灌 十 方 所 有 宝 刹 诸 如 来 顶 旋 至 阿 难 及 诸 大 众 告 阿 难 言 吾 今 为 汝 建 大 法 幢 亦 令 十 方 一 切 众 生 获 妙 微 密 性 净 明 心 得 清 净 眼

ā nán. rǔ xiān dá wǒ. jiàn ɡuānɡ mínɡ quán. cǐ quán ɡuānɡ mínɡ. yīn hé suǒ yǒu. yún hé chénɡ quán. rǔ jiānɡ shuí jiàn. ā nán yán. yóu fó quán tǐ. yán fú tán jīn. xì rú bǎo shān. qīnɡ jìnɡ suǒ shēnɡ. ɡù yǒu ɡuānɡ mínɡ. wǒ shí yǎn ɡuān. wǔ lún zhǐ duān. qū wò shì rén. ɡù yǒu quán xiànɡ.

阿 难 汝 先 答 我 见 光 明 拳 此 拳 光 明 因 何 所 有 云 何 成 拳 汝 将 谁 见 阿 难 言 由 佛 全 体 阎 浮 檀 金 赩 如 宝 山 清 净 所 生 故 有 光 明 我 实 眼 观 五 轮 指 端 屈 握 示 人 故 有 拳 相

fó ɡào ā nán. rú lái jīn rì. shí yán ɡào rǔ. zhū yǒu zhì zhě. yào yǐ pì yù. ér dé kāi wù. ā nán. pì rú wǒ quán. ruò wú wǒ shǒu. bù chénɡ wǒ quán. ruò wú rǔ yǎn. bù chénɡ rǔ jiàn. yǐ rǔ yǎn ɡēn. lì wǒ quán lǐ. qí yì jūn fǒu.

佛 告 阿 难 如 来 今 日 实 言 告 汝 诸 有 智 者 要 以 譬 喻 而 得 开 悟 阿 难 譬 如 我 拳 若 无 我 手 不 成 我 拳 若 无 汝 眼 不 成 汝 见 以 汝 眼 根 例 我 拳 理 其 义 均 不

ā nán yán. wéi rán shì zūn. jì wú wǒ yǎn. bù chénɡ wǒ jiàn. yǐ wǒ yǎn gēn. lì rú lái quán. shì yì xiānɡ lèi. fó ɡào ā nán. rǔ yán xiānɡ lèi. shì yì bù rán. hé yǐ ɡù. rú wú shǒu rén. quán bì jìnɡ miè. bǐ wú yǎn zhě. fēi jiàn quán wú. suǒ yǐ zhě hé. rǔ shì yú tú. xún wèn mánɡ rén. rǔ hé suǒ jiàn. bǐ zhū mánɡ rén. bì lái dá rǔ. wǒ jīn yǎn qián. wéi jiàn hēi àn. ɡènɡ wú tā zhǔ. yǐ shì yì ɡuān. qián chén zì àn. jiàn hé kuī sǔn.

阿 难 言 唯 然 世 尊 既 无 我 眼 不 成 我 见 以 我 眼 根 例 如 来 拳 事 义 相 类 佛 告 阿 难 汝 言 相 类 是 义 不 然 何 以 故 如 无 手 人 拳 毕 竟 灭 彼 无 眼 者 非 见 全 无 所 以 者 何 汝 试 于 途 询 问 盲 人 汝 何 所 见 彼 诸 盲 人 必 来 答 汝 我 今 眼 前 唯 见 黑 暗 更 无 他 瞩 以 是 义 观 前 尘 自 暗 见 何 亏 损

ā nán yán. zhū mánɡ yǎn qián. wéi dǔ hēi àn. yún hé chénɡ jiàn. fó ɡào ā nán. zhū mánɡ wú yǎn. wéi ɡuān hēi àn. yǔ yǒu yǎn rén. chǔ yú àn shì. èr hēi yǒu bié. wéi wú yǒu bié. rú shì shì zūn. cǐ àn zhōnɡ rén. yǔ bǐ qún mánɡ. èr hēi jiào liànɡ. cénɡ wú yǒu yì.

阿 难 言 诸 盲 眼 前 唯 睹 黑 暗 云 何 成 见 佛 告 阿 难 诸 盲 无 眼 唯 观 黑 暗 与 有 眼 人 处 于 暗 室 二 黑 有 别 为 无 有 别 如 是 世 尊 此 暗 中 人 与 彼 群 盲 二 黑 校 量 曾 无 有 异

ā nán. ruò wú yǎn rén. quán jiàn qián hēi. hū dé yǎn ɡuānɡ. huán yú qián chén. jiàn zhǒnɡ zhǒnɡ sè. mínɡ yǎn jiàn zhě. bǐ àn zhōnɡ rén. quán jiàn qián hēi. hū huò dēnɡ ɡuānɡ. yì yú qián chén. jiàn zhǒnɡ zhǒnɡ sè. yīnɡ mínɡ dēnɡ jiàn. ruò dēnɡ jiàn zhě. dēnɡ nénɡ yǒu jiàn. zì bù mínɡ dēnɡ. yòu zé dēnɡ ɡuān. hé ɡuān rǔ shì. shì ɡù dānɡ zhī. dēnɡ nénɡ xiǎn sè. rú shì jiàn zhě. shì yǎn fēi dēnɡ. yǎn nénɡ xiǎn sè. rú shì jiàn xìnɡ. shì xīn fēi yǎn.

阿 难 若 无 眼 人 全 见 前 黑 忽 得 眼 光 还 于 前 尘 见 种 种 色 名 眼 见 者 彼 暗 中 人 全 见 前 黑 忽 获 灯 光 亦 于 前 尘 见 种 种 色 应 名 灯 见 若 灯 见 者 灯 能 有 见 自 不 名 灯 又 则 灯 观 何 关 汝 事 是 故 当 知 灯 能 显 色 如 是 见 者 是 眼 非 灯 眼 能 显 色 如 是 见 性 是 心 非 眼

ā nán suī fù. dé wén shì yán. yǔ zhū dà zhònɡ. kǒu yǐ mò rán. xīn wèi kāi wù. yóu jì rú lái. cí yīn xuān shì. hé zhǎnɡ qīnɡ xīn. zhù fó bēi huì.

阿 难 虽 复 得 闻 是 言 与 诸 大 众 口 已 默 然 心 未 开 悟 犹 冀 如 来 慈 音 宣 示 合 掌 清 心 伫 佛 悲 诲

ěr shí shì zūn. shū dōu luó mián. wǎnɡ xiànɡ ɡuānɡ shǒu. kāi wǔ lún zhǐ. huì chì ā nán. jí zhū dà zhònɡ. wǒ chū chénɡ dào. yú lù yuán zhōnɡ. wèi ā ruò duō. wǔ bǐ qiū děnɡ. jí rǔ sì zhònɡ yán. yī qiè zhònɡ shēnɡ. bù chénɡ pú tí. jí ā luó hàn. jiē yóu kè chén. fán nǎo suǒ wù. rǔ děnɡ dānɡ shí. yīn hé kāi wù. jīn chénɡ shènɡ ɡuǒ.

尔 时 世 尊 舒 兜 罗 绵 网 相 光 手 开 五 轮 指 诲 敕 阿 难 及 诸 大 众 我 初 成 道 于 鹿 园 中 为 阿 若 多 五 比 丘 等 及 汝 四 众 言 一 切 众 生 不 成 菩 提 及 阿 罗 汉 皆 由 客 尘 烦 恼 所 误 汝 等 当 时 因 何 开 悟 今 成 圣 果

shí jiāo chén nà. qǐ lì bái fó. wǒ jīn zhǎng lǎo. yú dà zhònɡ zhōnɡ. dú dé jiě mínɡ. yīn wù kè chén. èr zì chénɡ ɡuǒ. shì zūn. pì rú xínɡ kè. tóu jì lǚ tínɡ. huò sù huò shí. sù shí shì bì. chù zhuānɡ qián tú. bù huánɡ ān zhù. ruò shí zhǔ rén. zì wú yōu wǎnɡ.

时 憍 陈 那 起 立 白 佛 我 今 长 老 于 大 众 中 独 得 解 名 因 悟 客 尘 二 字 成 果 世 尊 譬 如 行 客 投 寄 旅 亭 或 宿 或 食 宿 食 事 毕 俶 装 前 途 不 遑 安 住 若 实 主 人 自 无 攸 往

rú shì sī wéi. bú zhù mínɡ kè. zhù mínɡ zhǔ rén. yǐ bú zhù zhě. mínɡ wéi kè yì. yòu rú xīn jì.

如 是 思 惟。不 住 名 客。住 名 主 人。以 不 住 者。名 为 客 义。又 如 新 霁。

qīnɡ yánɡ shēnɡ tiān. ɡuānɡ rù xì zhōnɡ. fā mínɡ kōnɡ zhōnɡ. zhū yǒu chén xiànɡ. chén zhì yáo dònɡ. xū kōnɡ jì rán.

清 旸 升 天。光 入 隙 中。发 明 空 中。诸 有 尘 相。尘 质 摇 动。虚 空 寂 然。

rú shì sī wéi. chénɡ jì mínɡ kōnɡ. yáo dònɡ mínɡ chén. yǐ yáo dònɡ zhě. mínɡ wéi chén yì. fó yán rú shì.

如 是 思 惟。澄 寂 名 空。摇 动 名 尘。以 摇 动 者。名 为 尘 义。佛 言 如 是。

jí shí rú lái. yú dà zhònɡ zhōnɡ. qū wǔ lún zhǐ. qū yǐ fù kāi. kāi yǐ yòu qū. wèi ā nán yán. rǔ jīn hé jiàn.

即 时 如 来。于 大 众 中。屈 五 轮 指。屈 已 复 开。开 已 又 屈。谓 阿 难 言。汝 今 何 见。

ā nán yán. wǒ jiàn rú lái. bǎi bǎo lún zhǎnɡ. zhònɡ zhōnɡ kāi hé.

阿 难 言。我 见 如 来。百 宝 轮 掌。众 中 开 合。

fó ɡào ā nán. rǔ jiàn wǒ shǒu. zhònɡ zhōnɡ kāi hé. wéi shì wǒ shǒu. yǒu kāi yǒu hé. wéi fù rǔ jiàn. yǒu kāi yǒu hé.

佛 告 阿 难。汝 见 我 手。众 中 开 合。为 是 我 手。有 开 有 合。为 复 汝 见。有 开 有 合。

ā nán yán. shì zūn bǎo shǒu. zhònɡ zhōnɡ kāi hé. wǒ jiàn rú lái. shǒu zì kāi hé. fēi wǒ jiàn xìnɡ. yǒu kāi yǒu hé.

阿 难 言。世 尊 宝 手。众 中 开 合。我 见 如 来。手 自 开 合。非 我 见 性。有 开 有 合。

fó yán. shuí dònɡ shuí jìnɡ. ā nán yán. fó shǒu bú zhù. ér wǒ jiàn xìnɡ. shànɡ wú yǒu jìnɡ. shuí wéi wú zhù. fó yán rú shì.

佛 言。谁 动 谁 静。阿 难 言。佛 手 不 住。而 我 见 性。尚 无 有 静。谁 为 无 住。佛 言 如 是。

rú lái yú shì. cónɡ lún zhǎnɡ zhōnɡ. fēi yī bǎo ɡuānɡ. zài ā nán yòu. jí shí ā nán. huí shǒu yòu pàn.

如 来 于 是。从 轮 掌 中。飞 一 宝 光。在 阿 难 右。即 时 阿 难。回 首 右 盼。

yòu fànɡ yī ɡuānɡ. zài ā nán zuǒ. ā nán yòu zé. huí shǒu zuǒ pàn. fó ɡào ā nán. rǔ tóu jīn rì. yīn hé yáo dònɡ.

又 放 一 光。在 阿 难 左。阿 难 又 则。回 首 左 盼。佛 告 阿 难。汝 头 今 日。因 何 摇 动。

ā nán yán. wǒ jiàn rú lái. chū miào bǎo ɡuānɡ. lái wǒ zuǒ yòu. ɡù zuǒ yòu ɡuān. tóu zì yáo dònɡ.

阿 难 言。我 见 如 来。出 妙 宝 光。来 我 左 右。故 左 右 观。头 自 摇 动。

ā nán. rǔ pàn fó ɡuānɡ. zuǒ yòu dònɡ tóu. wéi rǔ tóu dònɡ. wéi fù jiàn dònɡ.

阿 难。汝 盼 佛 光。左 右 动 头。为 汝 头 动。为 复 见 动。

shì zūn. wǒ tóu zì dònɡ. ér wǒ jiàn xìnɡ. shànɡ wú yǒu zhǐ. shuí wéi yáo dònɡ. fó yán rú shì.

世 尊。我 头 自 动。而 我 见 性。尚 无 有 止。谁 为 摇 动。佛 言 如 是。

yú shì rú lái. pǔ ɡào dà zhònɡ. ruò fù zhònɡ shēnɡ. yǐ yáo dònɡ zhě. mínɡ zhī wéi chén. yǐ bú zhù zhě. mínɡ zhī wéi kè.

于 是 如 来。普 告 大 众。若 复 众 生。以 摇 动 者。名 之 为 尘。以 不 住 者。名 之 为 客。

rǔ ɡuān ā nán. tóu zì dònɡ yáo. jiàn wú suǒ dònɡ. yòu rǔ ɡuān wǒ. shǒu zì kāi hé. jiàn wú shū juǎn.

汝 观 阿 难。头 自 动 摇。见 无 所 动。又 汝 观 我。手 自 开 合。见 无 舒 卷。

yún hé rǔ jīn.yǐ dònɡ wéi shēn. yǐ dònɡ wéi jìnɡ. cónɡ shǐ jì zhōnɡ. niàn niàn shēnɡ miè. yí shī zhēn xìnɡ.

云 何 汝 今。以 动 为 身。以 动 为 境。从 始 洎 终。念 念 生 灭。遗 失 真 性。

diān dǎo xínɡ shì. xìnɡ xīn shī zhēn. rèn wù wéi jǐ. lún huí shì zhōnɡ. zì qǔ liú zhuǎn.

颠 倒 行 事。性 心 失 真。认 物 为 己。轮 回 是 中。自 取 流 转。

dà fó dǐnɡ rú lái mì yīn xiū zhènɡ liǎo yì zhū pú sà wàn hénɡ shǒu lénɡ yán jīnɡ juàn dì yī

大 佛 顶 如 来 密 因 修 证 了 义 诸 菩 萨 万 行 首 楞 严 经 卷 第 一


相关推荐
热点栏目
推荐阅读
1997年6月15日出生的人五行缺 1997年6月15日出生的人五行缺

1997年6月15日出生的人五行缺什么?公历1997年6月15日...

1997年6月11日出生的人五行缺 1997年6月11日出生的人五行缺

1997年6月11日出生的人五行缺什么?公历1997年6月11日...

1997年5月4日出生的人五行缺 1997年5月4日出生的人五行缺

1997年5月4日出生的人五行缺什么?公历1997年5月4日出...

1997年6月16日出生的人五行缺 1997年6月16日出生的人五行缺

1997年6月16日出生的人五行缺什么?公历1997年6月16日...

1997年5月8日出生的人五行缺 1997年5月8日出生的人五行缺

1997年5月8日出生的人五行缺什么?公历1997年5月8日出...

最新文章
悔既往之失,亦要防将来之 悔既往之失,亦要防将来之

悔既往之失,亦要防将来之非。...

恼他香阁浓睡,撩乱有啼莺 恼他香阁浓睡,撩乱有啼莺

恼他香阁浓睡,撩乱有啼莺。古诗原文[挑错/完善]出...

悠悠苍天,曷此其极! 悠悠苍天,曷此其极!

悠悠苍天,曷此其极!古诗原文[挑错/完善]悠悠苍天...

恻隐之心,人皆有之 恻隐之心,人皆有之

恻隐之心,人皆有之...

悄立市桥人不识,一星如月 悄立市桥人不识,一星如月

悄立市桥人不识,一星如月看多时。古诗原文[挑错/...

恰如灯下,故人万里,归来 恰如灯下,故人万里,归来

恰如灯下,故人万里,归来对影。古诗原文[挑错/完...

恼他香阁浓睡,撩乱有啼莺 恼他香阁浓睡,撩乱有啼莺

恼他香阁浓睡,撩乱有啼莺。古诗原文[挑错/完善]出...

悠悠卷旆旌,饮马出长城。 悠悠卷旆旌,饮马出长城。

悠悠卷旆旌,饮马出长城。古诗原文[挑错/完善]出自...

悠悠天宇旷,切切故乡情。 悠悠天宇旷,切切故乡情。

悠悠天宇旷,切切故乡情。古诗原文[挑错/完善]出自...

恶人自有恶人磨 恶人自有恶人磨

恶人自有恶人磨...

手机版 网站地图